A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai

 

1.    A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. – továbbiakban: a társaság -,az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A társaság. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a vezérigazgató felügyelete mellett a Jogi és Igazgatási Iroda gondoskodik.

 

2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja


·         A társaság vezérigazgatójának címezve:


Bebics János

vezérigazgató

 

·         Írásban:

 

Postacím:  Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Elektronikusan: ddkk@ddkk.hu

 

·         Szóban, írásban:

Munkanapokon ,7400 Kaposvár, Füredi utca 180. Jogi és Igazgatási Iroda

·         hétfőtől csütörtökig: 8.00-15.30 óráig,

·         pénteken 8.00-13.30 óráig, előzetes bejelentkezés alapján

 

Kapcsolattartásra jogosult neve:

 

dr. Egerszegi Katalin jogi és igazgatási irodavezető

Elérhetősége a fenti időszakokban: telefonon: (36-82) 506-170, illetve folyamatosan, e-mail: egerszegik@ddkk.hu

 

3. Az adatigénylés kezelése

 

A 2011.évi CXII. tv. szerint közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon tesz eleget az adatigénylésnek a társaság.

a)    Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a társaság felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.

b)    Szóbeli egyedi, azonnali teljesítéssel nem teljesíthető adatigénylés esetén az átvevő munkatársnak írásba kell foglalnia azt.

c)    A közérdekű adatigénylésre a tájékoztatás a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül teszi meg a társaság.

d)    Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó-, vagy a társaság alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járó adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől, az elektronikus üzenet beérkezésétől, valamint a szóbeli jelzéstől számított 15 napon belül tájékoztatjuk.

e)    Amennyiben az adatigénylés olyan adat igénylésére vonatkozik, mely adatot nem a társaság kezel, az adatigénylést haladéktalanul át kell teszi a társaság az adatot kezelő, közfeladatot ellátó, illetékes szerv, szervezet, társaság vezetőjéhez. Abban az esetben, ha az illetékes adatkezelő nem állapítható meg, az igénylőt erről a társaság értesíti.

f)     Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a társaság levélben vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

g)    Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A társaság az adatigénylés teljesítésért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően a társaság tájékoztatja.

h)    Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum, vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesítést küld a társaság.

i)     A társaság a jelentős terjedelmű dokumentum, vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

j)     Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a másolatként igényelt dokumentum, vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét, az elektronikus üzenet beérkezését, valamint a szóbeli jelzést követő 15 napon belül értesíti a társaság az adatigénylőt.

k)    Ha az adatigénylés teljesítése a társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a másolatként igényelt dokumentum, vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti a társaság.

 

3. Az adatigénylés jogorvoslata

 

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a felügyeletet gyakorló hatósághoz fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Az igénylő a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az Infotv. 31. § (5) szerinti bírósághoz fordulhat.

 

Illetékes bíróság:  Kaposvári Járásbíróság

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.

Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Központi telefonszám: +36-82/528-060, +36-82/528-228

Telefax: +36-82/528-064

E-mail cím: birosag@kaposvar.birosag.hu

Bejelentkezés

Karrierexpo

Álláshirdetés

Menetrendek

Elektronikus bérletfeltöltés

Hírek

  • 2018-10-19 19:02

    Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által...

  • 2018-10-19 06:52

    Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az ünnepi megemlékezés miatt Szekszárdon az...

  • 2018-10-19 06:50

    Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az ünnepi megemlékezés miatt Szekszárdon az...

Utaselégedettségi kérdőív

Közadatkereső Rendszer

Adatvédelmi tájékoztató

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a látogatók személyes adatait az adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeli, amelynek tartalmát megismertem.

Nyilvántartási számok:

NAIH-72226/2014
NAIH-72227/2014
NAIH-72228/2014
NAIH-72229/2014
NAIH-72230/2014
NAIH-72231/2014